Statistické údaje o ženách

Pracovní úrazovost žen

Zpracována byla analytická studie o pracovní úrazovosti žen (2012–2021) ze zdrojů Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Českého báňského úřadu (ČBÚ). Celkově 36 703 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Z tohoto počtu se jich 11 408 událo ženám. Pracovních úrazů bylo 788 závažných, z toho ženám 137. Smrtelných pracovních úrazů se událo 87, z toho ženám 7. U těchto PÚ jsou podrobnější informace získané ze Záznamu o úrazu, které inspektorátům zaslaly podniky. Zahrnují data: věk, pohlaví, čas, činnost, zdroj úrazu, místo, příčina, druh zranění a zraněná část těla.

Pracovní úrazovost žen (PDF; 436 kB)

Zaostřeno na ženy a muže

Český statistický úřad vydal publikaci Zaostřeno na ženy a muže – 2022 zaměřenou na porovnání rozdílů mezi ženami a muži v nejrůznějších oblastech života moderní společnosti. Statistické zkoumání informací tříděných podle pohlaví slouží k naplnění řady cílů. Rozdíly mezi muži a ženami jsou záležitostí nejen fyzickou, ale i kulturní a sociální, spočívají v odlišných životních rolích a preferencích. Tyto odlišnosti se mění v prostoru a čase a mnohé z nich mohou ženám či mužům komplikovat život nebo dokonce znamenat jejich diskriminaci.

Z kapitoly ZDRAVÍ byly vybrány tabulky, grafy a kartogramy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz u žen v období let 1990–2021.

Zaostřeno na ženy a muže (PDF; 0,9 MB)

Statistické údaje (tzv. tvrdá data) o ženách

Zpracován byl základní přehled údajů Ženy ve statistikách ze zdrojů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Genderové statistky zahrnují data v členění podle pohlaví s tím, že kde je to možné, sledují se i další třídění (věk, rodinný stav, kraje, ad.). Existuje zde osm oblastí, za něž se genderová data sbírají: Demografie, Zdraví, Vzdělání, Práce a mzdy, Sociální zabezpečení, Soudnictví, Kriminalitu a ICT (Informační a komunikační technologie, ale také data za oblast Výzkumu a vývoje). Genderové statistiky poskytují nestranný základ pro politická rozhodnutí, zvyšují povědomí a podporují změny, inspirují lidi na rozhodujících pozicích a umožňují monitorování a hodnocení postupů a opatření, které byly či budou přijaty.

Statistické údaje o ženách (PDF; 633 kB)

Nemocnost a úrazovost žen

Zpracována byla rozsáhlá sekundární analýza nemocnosti a úrazovosti žen s využitím zdrojů zejména Českého statistického úřadu (ČSÚ), Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS), České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) a dalších veřejných zdrojů. K mezinárodnímu srovnání jsou zejména využity zdroje Eurostatu, OECD, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).

Nemocnost a úrazovost žen (PDF; 849 kB)