Osvětová kampaň

NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS

PREVENCE UKLOUZNUTÍ, ZAKOPNUTÍ A PÁDU

Termín konání kampaně

říjen 2023

Osvětová kampaň pro ženy NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS (tisková zpráva, 2. 10. 2023)

Záměr kampaně

Pády patří k jedné z nejčastějších příčin pracovních úrazů žen a mohou způsobit vážná zranění, nebo dokonce smrt. Většině incidentů s uklouznutím, zakopnutím a pádem lze předejít včasnou prevencí a všeobecnými bezpečnostními opatřeními.

Cíl kampaně

Informovat ženy o prevenci pádů a motivovat je k jejich předcházení a snížit pracovní úrazovost žen v důsledku pádů.

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou jsou pracující ženy.

Sekundární cílovou skupinou budou zaměstnavatelé v ČR (zejména ze sektoru veřejných i soukromých služeb).

Klíčové sdělení kampaně

Úrazy a poškození zdraví žen v důsledku pádů lze preventivními aktivitami omezit.

Často se stávají úrazy při běžné chůzi, kam patří zakopnutí, uklouznutí nebo pád při chůzi po schodech. Tyto úrazy jsou ve většině případů lehké, ale najdou se i některé vážné. Stávají se napříč obory.

Mohou být způsobeny i chvilkovou nepozorností. Dalšími příčinami pádů bývá nerovný povrch, prohlubně, uvolněné části podlahy, kluzká podlaha pro nedostatečnou údržbu nebo v zimním období náledí. I pády ze schodů mohou být velmi nebezpečné.

Statistika

Statistické údaje pracovních úrazů by měly být pro cílovou skupinu žen varováním. Při vykonávání jakékoli práce je důležité předvídat a postupovat bezpečně. Někdy se zaměstnanci snaží si práci ulehčit nebo zrychlit. Zaměstnavatelé nejsou vždy důslední, tyto prohřešky a úpravy pracovních postupů přehlížejí, neřeší je, nejsou důslední v dodržování zásad BOZP. Stále je třeba zdůrazňovat význam prevence a potřebu dodržovat BOZP.

Plakáty a video kampaně Shattered Lives, Health and Safety Executive´s, Velká Británie
Shattered Lives - Health and social care poster

Shattered Lives - Food retail poster

Shattered Lives - Catering and hospitality poster


HSE - Kitchen (2009, UK)

Part of the Health and Safety Executive's "Shattered Lives" campaign, made to raise caution on the consequences of falling by accident, this PIF involving a kitchen accident isn't quite as horrifing as the one from Canada, but... Directed by Mark Wordley.

Animovaný film vytvořený v koprodukci evropských organizací na téma BOZP

Napo v… nic pro zasmání (2013, 8:38 min.)

Pády, zakopnutí nebo uklouznutí jsou nejčastější nehody na pracovišti a způsobují každý rok tisíce pracovních úrazů.

K většině uklouznutí dochází na mokrých nebo kontaminovaných plochách a většinu pádů způsobuje nedostatečná údržba. Řešení je často jednoduché a levné. Přiměřené hodnocení rizika vede ke stanovení potřebných kontrolních opatření, zahrnující prevenci před znečištěním, zavedení systému na odstraňování vylitých či rozlitých tekutin, výběr vhodného obutí, návrh pracoviště, stanovení požadavků na údržbu, vhodné povrchy podlah, úklid, účinné školení a kontrolu.

Film vhodný prakticky pro všechna ekonomická odvětví a všechny skupiny pracovníků ukazuje, že úrazy způsobené pády nejsou nic pro zasmání, a informuje o správných postupech.

Film je rozdělen do osmi scének – https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-no-laughing-matter/view-scenes.

Napo je iniciativa těchto organizací:

Těžké úrazy způsobené pádem se nevyhýbají nikomu. Ani známým ženám

Módní návrhářka zemřela po pádu ze schodů (2021) – návrhářka Carla Zampatti
Módní návrhářka spadla na schodech při premiéře opery. V nemocnici těžkým zraněním podlehla.

Osudové schody v luxusní vile (2022) – podnikatelka Ivana Trumpová
Světoznámá česká rodačka zemřela na následky zranění, které si přivodila pádem ze schodů.

Pád ze schodů (2022) – herečka a zpěvačka Zuzana Burianová
Herečka a zpěvačka zemřela v nemocnici po nešťastném pádu ze schodů.

Nebezpečí pádu očima dětí


Nikola Šejvarová,
Gymnázium Písek
Výtvarná soutěž 2013
BEZPEČNOST V PRÁCI – DEJ ZDRAVÍ ŠANCI!

Štěpán Kozák,
ZŠ Drtinovo nám., Náchod
Výtvarná soutěž 2013
BEZPEČNOST V PRÁCI – DEJ ZDRAVÍ ŠANCI!

Marie Štelcíková,
ZŠ Draguš 581, Postoloprty
Výtvarná soutěž 2009
DEJ NA SEBE POZOR, MAMI,
DEJ NA SEBE POZOR, TATI!
VYHLAŠOVATEL KAMPANĚ Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Stěžejní veřejná výzkumná instituce, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

https://vubp.cz

ZÁŠTITA KAMPANĚ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

https://www.mpsv.cz

PARTNEŘI KAMPANĚ

Státní úřad inspekce práce

Správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Hlavní náplní práce úřadu je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů. V případě zjištění nedostatků je úřad oprávněn vyžadovat jejich odstranění a ukládat pokuty. Zaměřuje se na prevenci negativních jevů (pracovní úrazy, nemoci z povolání apod.) a usiluje o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů.

http://www.suip.cz

Českomoravská konfederace odborových svazů

Největší odborová centrála v ČR sdružující 32 odborových svazů. Jejím posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

https://www.cmkos.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI BOZPinfo.cz

BOZPprofi.cz

Bezpečnost a hygiena práce